decyzja administracyjna

Czym jest decyzja administracyjna i na czym polega? Przekonajmy się jakie są podstawowe formy rozstrzygnięcia używane przez urzędników. Mówiąc najprościej, decyzja administracyjna jest to akt administracyjny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Jakie są jej elementy? Przekonajmy się!

Przeczytaj też: https://www.ipo.pl/co-to-jest-decyzja-administracyjna-najwazniejsze-informacje/ 

Czym jest decyzja administracyjna?

Decyzja administracyjna jest to podstawowa forma rozstrzygnięcia używana przez urzędników.

Może być ona wydana:

  • in abstracto – akt władczy, wydany przez uprawniony podmiot, skierowany do abstrakcyjnego zbioru podmiotów,
  • in concreto – akt władczy, wydany przez organ administracyjny, skierowany do strony albo stron.

Jakie są elementy decyzji administracyjnych?

Adresatem decyzji administracyjnej jest strona postępowania. Decyzja wydawana jest na piśmie. Decyzję doręcza się stronom w formie pisemnej, czyli tradycyjnie na piśmie lub za pomocą komunikacji elektronicznej (e-mail).  W niektórych przypadkach można ogłosić ją ustnie.

W decyzji znajduje się:

  • oznaczenie organu administracji,
  • data wydania decyzji,
  • oznaczenie strony lub stron, do których organ kieruje decyzję,
  • podstawa prawna decyzji,
  • rozstrzygnięcie sprawy,
  • uzasadnienie faktyczne i prawne,
  • pouczenie o możliwości odwołania, terminach i trybie,
  • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.

Decyzja administracyjna – terminy

Adresat w ciągu dwóch tygodni może zażądać uzupełnienia decyzji np. co do prawa do odwołania. Ma również prawo do wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego, skargi do sądu administracyjnego czy też żądać sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia. Od decyzji, która została wydana w pierwszej instancji można odwołać się do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Autor odwołania nie musi szczegółowo go uzasadniać.

Ważne! Od decyzji wydanej w I instancji przez ministra lub poprzez samorządowe kolegium odwoławcze zamiast odwołania istnieje instytucja zakwestionowania.

Zobacz też: http://www.boolvar.pl/telepraca-definicja-kodeks-pracy-umowa/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here