Wysokość renty chorobowej

W życiu niektórych osób zdarzają się sytuacje, które powodują, iż częściowo lub całkowicie tracą oni zdolność do podejmowania aktywności zawodowej, wówczas niemożność zarabiania środków finansowych sprawia, iż należy im się renta pozwalająca na uzyskanie pieniędzy potrzebnych na sfinansowanie podstawowych środków potrzebnych do przeżycia. Aby tego typu świadczenie zostało przyznane, osoba która się o nie ubiega musi być ubezpieczona, a ponadto zostały wyznaczone wymagane długości okresów ubezpieczenia, uzależnione od wieku, w którym dany pracownik stał się niezdolny do pracy. Aby móc otrzymać zasiłek osoby poniżej dwudziestego roku życia muszą być ubezpieczone przez co najmniej jeden rok, osoby pomiędzy dwudziestym a dwudziestym drugim rokiem życia przez dwa lata, pomiędzy dwudziestym drugim a dwudziestym piątym przez trzy lata, pomiędzy dwudziestym piątym a trzydziestym przez cztery lata, natomiast powyżej trzydziestego roku życia przez co najmniej pięć lat. Należy jednak zauważyć, iż okres pięcioletni musi nastąpić w ciągu ostatnich dziesięciu lat, przed złożeniem wniosku o rentę. W chwili gdy wysokość renty chorobowej jest obliczana dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy, która odkładała składki przez co najmniej dwadzieścia pięć lat, w przypadku kobiet, lub trzydzieści lat, w przypadku mężczyzn, wówczas nie jest wymagane aby składki były odkładane w ciągu pięciu lat występujących w ostatnim dziesięcioleciu.
Aby więc starać się o przyznanie zasiłku oraz aby została obliczona wysokość renty chorobowej należy posiadać niezdolność do pracy, przez wymaganą ilość lat odkładać składki, a także niezdolność do pracy musiała nastąpić w ciągu okresów, które określa ustawa, czyli w okresie posiadania ubezpieczenia, zatrudnienia w określonym przedsiębiorstwie, w okresie, w którym został przyznany zasiłek dla bezrobotnych, chorobowy lub opiekuńczy, lub w przeciągu osiemnastu miesięcy od wystąpienia powyższych okresów. W innych przypadkach istnieje możliwość o staranie się o przyznanie renty jedynie w sytuacji całkowitej niezdolności do pracy oraz odkładania składek przez co najmniej dwadzieścia lat, w przypadku kobiet lub dwudziestu pięciu lat, w przypadku mężczyzn.
Jeżeli ubiegamy się o przyznanie zasiłku oraz wnioskujemy, aby została ustalona wysokość renty chorobowej, należy złożyć odpowiednie dokumenty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wypełniając druki, dostępne w siedzibie lub na stronie internetowej. Dowiemy się również jakie dokumenty są wymagane oraz jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek. Aby została wyznaczona wysokość renty chorobowej należy oprócz wniosku dołączyć informację na temat okresów składkowych i nieskładkowych, popartą odpowiednimi dokumentami, zaświadczeniami będącymi potwierdzeniem uzyskiwanego dotychczas wynagrodzenia, zaświadczeniami i oświadczeniami lekarskimi oraz dokumentację medyczną, służącą określeniu stanu naszego zdrowia.
Należy pamiętać, iż wszelkie dokumenty potwierdzające nasze zatrudnienie powinny być oryginalne lub poświadczone przez notariusza, a na nasz wniosek Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do ich bezzwłocznego zwrócenia. Wysokość renty chorobowej jest obliczana na podstawie pisemnych zaświadczeń wydawanych przez pracodawcę, świadectwa pracy, legitymacji ubezpieczeniowej, która zawiera informację na temat rozpoczęcia i zakończenia aktywności zawodowej, charakteru wykonywanej pracy oraz jej wymiaru, a ponadto pieczątkę firmową oraz pieczątkę służbową i podpis pracodawcy lub innego pracownika posiadającego odpowiednie uprawnienia i pełnomocnictwa. Aby została obliczona wysokość renty chorobowej należy również załączyć odpowiednie potwierdzenie wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub alternatywnie orzeczenie sądu. Wielkość przepracowanego przez nas czasu można również udowodnić poprzez okazanie legitymacji służbowej, umowy o pracę, wpisu w dowodzie osobistym, a także pism, które pracownik otrzymywał z zakładu pracy, dotyczących powołań, meldowań, angażu, zwolnień, wyróżnień, udzielania urlopów.
Jeżeli nie posiadamy odpowiednich dokumentów w wersji papierowej, to aby została obliczona wysokość renty chorobowej możemy przedłożyć oświadczenie o ich braku oraz wskazać dwóch świadków, będących naszymi byłymi współpracownikami, którzy potwierdzą nasze zatrudnienie w danym przedsiębiorstwie.
Wysokość renty chorobowej będzie zależna nie tylko od ilości przepracowanych lat, ale również od wysokości zarobków jakie otrzymywaliśmy. W tym celu należy przedłożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych dokumenty informujące o wysokości płac z dziesięciu lat kalendarzowych, wybranych spośród dwudziestu lat poprzedzających czas, w którym nastąpiła całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy. Wysokość otrzymywanej pensji może potwierdzić szef na oświadczeniu dokonanym na specjalnym druku, który można otrzymać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub na jego stronie internetowej lub istnieje możliwość dostarczenie oryginału bądź kopii dokumentacji płacowej, przechowywanej przez zakład pracy.
Wysokość renty chorobowej jest obliczana w nieco inny sposób, gdy stara się o nią przedsiębiorca, który samodzielnie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne lub był współpracownikiem w prowadzeniu działalności. Należy wówczas przedłożyć specjalny druk, na którym należy zamieścić informacje na temat okresu działalności przedsiębiorstwa, jej rodzaju, a także adresu firmy, numeru konta płatnika oraz adresu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego były odprowadzane składki. Na podstawie tych informacji zostanie określony okres, w jakim były odprowadzane składki.
Należy pamiętać, iż aby wyznaczyć wysokość renty chorobowej, to wysokość otrzymywanej pensji musi zostać udowodniona w wersji papierowej, niedopuszczalne są bowiem zeznania świadków.
Wysokość renty chorobowej, w przypadku całkowitej niezdolności do pracy wyniesie sto procent wyliczonego świadczenia, w przypadku częściowej niezdolności będzie to siedemdziesiąt pięć procent, wyróżnia się jeszcze jeden przypadek czyli całkowita niezdolność do pracy, której towarzyszy samodzielna egzystencja, w przypadku których otrzymuje się sto procent świadczenia, oraz dodatek pielęgnacyjny.

https://www.irelandstats.com/

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPraca jako kelnerka
Następny artykułSzpinak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here